İş Güvenliği Uzmanı İstihdamı (A,B,C Sınıfı)
Bünyemizdeki bulunan A, B, C sınıfı iş güvenliği uzmanlarımız yetkileri çerçevesinde, işyerinizde rehberlik, risk değerlendirmesi, çalışma ortamı gözetimi, eğitim, bilgilendirme ve kayıt, ilgili birimlerle işbirliği konularında çalışmaktadırlar. Tüm çalışmalarını güncel mevzuat bilgileri ışığında yapan uzmanlarımız işyerinizde güvenli çalışma ortamı sağlanmasına katkıda bulunmaktadırlar.

İşyeri Hekimi ve Hemşire İstihdamı
Uzman doktor ve hemşire kadromuz ile işyerinizde sağlık gözetimleri kapsamında iş güvenliği uzmanı ile beraber tüm faaliyetleri yürütmekte, işyeri ve çalışan sağlık uygulamalarını ve periyodik takiplerini güncel ve profesyonel yöntemler çerçevesinde gerçekleştirerek sağlıklı çalışma ortamı sağlanmasına katkıda bulunmaktayız.

Rehberlik ve Danışmanlık
İşyerinde yapılan çalışmalar ilgili olarak tasarım, makine ve teçhizatın durumu, bakımı, seçimi ve kullanılan maddeler de dâhil olmak üzere işin planlanması, organizasyonu ve uygulanması, kişisel koruyucu donanımların seçimi, temini, kullanımı, bakımı, muhafazası ve test edilmesi konularının, İSG mevzuatına ve genel iş güvenliği kurallarına uygun olarak sürdürülmesini sağlamak için işverene önerilerde bulunmak, alınması gereken tedbirleri bildirmek, iş kazası ve meslek hastalığı olmaması için gerekli çalışmaları koordine etmek

Risk Değerlendirmesi
İş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapılmasıyla ilgili çalışmalara ve uygulanmasına katılmak, risk değerlendirmesi sonucunda alınması gereken sağlık ve güvenlik önlemleri konusunda işverene önerilerde bulunmak ve takibini yapmak..

Çalışma Ortamı Gözetimi
İşyerinde periyodik bakım, kontrol ve ölçümleri planlamak ve uygulamalarını kontrol etmek. Kaza, yangın veya patlamaların önlenmesi için yapılan çalışmalara katılmak, bu konuda işverene önerilerde bulunmak, uygulamaları takip etmek; doğal afet, kaza, yangın veya patlama gibi durumlar için acil durum planlarının hazırlanması çalışmalarına katılmak, bu konuyla ilgili periyodik eğitimlerin ve tatbikatların yapılmasını ve acil durum planı doğrultusunda hareket edilmesini izlemek ve kontrol etmek.

Eğitim Bilgilendirme ve Kayıt
Çalışanların İSG eğitimlerinin mevzuata uygun olarak planlanması konusunda çalışma yaparak işverenin onayına sunmak ve uygulamalarını yapmak veya kontrol etmek. Yıllık değerlendirme raporunu hazırlamak. Çalışanlara yönelik bilgilendirme faaliyetlerini düzenleyerek işverenin onayına sunmak ve uygulamasını kontrol etmek. İSG talimatları ile çalışma izin prosedürlerini hazırlamak, kontrol etmek.

Diğer Sağlık Çalışmaları
İşçilerin sağlık gözetimi ile ilgili danışmanlık yapılması ve alınan kararların uygulanmasını izlemek, tüm işyeri birimlerinin bakımı ve temizliği konusunda gerekli kontrolleri yaparak tavsiyelerde bulunmak, iş sağlığı, hijyen, toplu koruma yöntemleri ve kişisel koruyucu donanımlar konularında tavsiyede bulunmak, işyerinde sağlığa zararlı risklerin değerlendirilmesi ve önlenmesi ile ilgili mevzuata göre yapılması gereken koruyucu sağlık muayenelerinin yapılması, işe giriş ve periyodik muayenelerin yapılması çalışanların sağlık gözetiminin yapılması

İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları

 • İSG mevzuat uygunluk denetimi
 • Risk değerlendirmeleri çalışmaları
 • Risk önleme sistemlerinin ve prosedürlerinin hazırlanması
 • Risklerden korunma sistemlerinin oluşturulması
 • Sağlık ve güvenlik planlarının oluşturulması
 • Kişisel koruyucu donanım standartlarının hazırlanması
 • Güvenlik ve sağlık işaretlerinin tespiti
 • İzleme ve ölçme planlarının oluşturulması
 • İSG kurulunun oluşturulması
 • İş sağlığı ve güvenliği kurul iç yönetmeliğinin hazırlanması
 • Patlamadan korunma dokümanı hazırlanması
 • İSG el kitaplarının hazırlanması
 • İş kazası ve meslek hastalıkları istatistiklerinin oluşturulması
 • Düzeltici faaliyet planlamasının yapılması
 • Alt işveren İSG uygulamalarının yönlendirilmesi
 • Prosedür, plan, form ve talimatlarının hazırlanması
 • Çalışma talimatlarının İSG açısından incelenmesi
 • Görev tanımlarının İSG mevzuatı açısından düzenlenmesi
 • Kaza ve olay önleme, araştırma sisteminin kurulması
 • Acil durum sisteminin kurulması, uygulamalı tatbikatların planlanması
 • Acil durum planlarının hazırlanması (yangın, deprem, sel, sızıntı, iş kazası vb.)
 • Acil durum ekiplerinin oluşturulması ve eğitimi yangın eğitimi ve senaryo
 • Tatbikat raporlarının oluşturulması
 • İş izin sitemlerinin oluşturulması
 • Kilitleme ve etiketleme sisteminin kurulması
 • Benzer sektördeki iyi uygulama örnekleri hakkında destek
 • Ramak kala durumlarının belirlenmesi ve önlem alınması
 • Yönetici ve çalışan eğitimleri ile eğitimlerin belgelendirilmesi
 • Mevzuat değişikliklerinden firmanın bilgilendirilmesi